Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Tornitaloja - lisää tornitaloja! Yläkerrassa keskustelua kaikesta korkeisiin taloihin liittyvästä ja korkeuksiin kohoavista uudisrakennuksista.
tekijänä Sasu K
#5912
Nokian kaupungin tekninen lautakunta päätti 27.6.2006, ettei Nokian keskustaan haluta 12-kerroksista taloa. Asia menee vielä kaupunginhallitukseen. Perustelu oli, että "anomukseen suostuminen aiheuttaisi yksittäisen ja ympäristöstä poikkeavan, aiheettoman maamerkin syntymisen".

Seuraava teksti kokouksen esityslistasta:

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS / ASUNTO OY NOKIAN VÄLIMÄENKATU 19

Hannu Koivuniemi on joulukuussa 2005 Asunto Oy Nokian Välimäenkatu 19:n puolesta osoittanut kaupunginhallitukselle anomuksen Välimäenkadun ja Yrittäjäkadun risteyksen itäkulmauksessa olevan asuntokerrostalotontin rakennusoikeuden lisäämisestä:

”1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 28 ASUNTOTONTIN NRO 13 RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN

Asunto Oy Nokian Välimäenkatu 19 omistaa kyseisen vasta muodostetun kerrostalotontin.

Nokian kaupungin ydinkeskusta tarvitsee uusia asukkaita, jotta sen palvelut eivät näivettyisi hypermarkettien ja Saviselän liikekeskittymän ristivedossa. Ikävä tosiasia kuitenkin on. että keskustassa ei ole vaikeista maaston muodoista johtuen enää tarjolla kovin monia asuinrakennuspaikkoja jalankulkuetäisyydellä palveluista. Niinpä olemassa olevat rakennuskelpoiset tontit ja mahdolliset rakennuspaikat tulisi mielestämme hyödyntää mahdollisimman tarkasti asumiskäyttöön kaupunkikuvaa eheyttäen. Tonttimme sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa, joten sen tehokkaampi rakentaminen tukisi sekä keskustan palvelujen säilymistä että keskustan elävöittämistä ja näin luotaisiin ihmisille mahdollisuus muuttaa asumaan aivan palvelujen äärelle. Samalla vähenisi liikennemäärä pieneltä osaltaan, koska keskustassa asuvat asioivat jalkaisin keskustan liikkeissä. Alueen kunnallistekniikka on valmis eli ei tarvita uusia investointeja katuja eikä vesi- ja viemärijohtoja varten uudesta maanhankinnasta puhumattakaan, joten kaupungille ei synny toimenpiteestä kustannuksia.

Hanke edistäisi nokialaisen väestön luonnollista asumiskiertoa, jossa vanhoista paljon huoltoa vaativista reuna-alueiden omakotitaloista siirrytään vähitellen iän karttuessa palvelujen ääreen kaupungin keskustan nykyaikaisiin hoitovapaisiin kerrostaloihin.

Niinpä esitämme, että Nokian kaupunginhallitus muutattaisi tonttimme asemakaavaa kaupunkirakennetta tukevalla tontinkäyttösuunnitelman mukaisella tavalla.

Olemme tutkineet tontille ehdottamamme lisärakennusoikeuden määrää tekemällä massoittelututkielman tontin käytöstä. Tontin käyttösuunnitelma osoittaa, että tontilta voidaan helposti osoittaa lisäasuntojen vuoksi syntyvän tarpeen mukaiset riittävät autopaikat normaalien pihatoimintojen kärsimättä. Asian tiimoilta olemme alustavasti keskustelleet ennakkoon kaupunginarkkitehdin kanssa. Liitämme oheen ottamaamme valokuvaan tekemämme perspektiivipiirustuksen näkemyksestämme korttelin optimaalisesta käytöstä asumistarkoituksessa sekä asemapiirustuksen, jolla esitämme autopaikkojen määrän.

Lisärakennusoikeuden kaavoittamiskustannukset maksamme käytössä olevan taksan mukaan.

Hankettamme kohtaan osoitetun runsaan kysynnän vuoksi aloitamme rakennustyöt välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

Toivomme myönteistä päätöstänne.”

Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto:

”Kaupunkikuvatyöryhmän mielestä kyseisen tontin nykyinen asemakaavan merkitty kerrosluku VI on kaupunkikuvaa parantava ja aiemmin rakennettua rakennuskantaa kunnioittava.
Korkean rakennusmassan sijoittaminen Välimäenkadun varteen notkelmaan ei paranna kaupunkikuvaa vaan huonontaa sitä.

Mikäli asemakaavaa muutetaan, niin parempi vaihtoehto olisi sijoittaa rakennuksen massa sekä Välimäenkadun että Yrittäjäkadun varteen ja siirtää autopaikat näin syntyvälle sisäpihalle. Jos päädytään korkeaan rakennukseen, niin sen autopaikat tulee siirtää Välimäenkadun varresta rakennuksen runkoon.”

Kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki:

Tontin pinta-ala on 3 142 m2. Nykyisessä asemakaavassa on asuinrakennusoikeutta 1 940 m2. Sen lisäksi kerrostalon ensimmäiseen kerrokseen sallitaan tehtäväksi enintään 400 kerros-m2 asukkaiden yhteistiloja, mikä vastaa entisen rakennuslain aikaisissa kaavoissa sallittavaa maanpäällistä kellarikerrosta. Autotalleja varten on erikseen rakennusoikeutta 245 kerros-m2. Autopaikkoja on tehtävä 1,3 paikkaa / asunto. Pelkkä asuntokerrosala vastaa tonttitehokuutta 0,62. Kokemusten perusteella voidaan yleistäen todeta, että asuntokerrosalan mukaisen tonttitehokkuuden noustessa suuremmaksi kuin 0,70 alkaa syntyä ongelmia pihatilan riittävyydessä oleskelualueita, kulkuteitä ja maantasoon sijoitettavia autopaikkoja varten. Tällöin pysäköinti joudutaan monesti ainakin osittain sijoittamaan asuintalon alakertaan tai useampitasoiseen pysäköintirakennukseen, mikä nostaa rakentamisen kustannuksia.

As Oy Nokian Välimäenkatu 19:n alkuperäisessä anomuksessa esitettiin kahdeksankerroksista taloa, jolloin asuinkerrosala olisi ollut 2 960 m2. Se olisi vastannut tonttitehokkuutta 0,94. Tammikuussa 2006 hakemusta täydennettiin uudella ehdotuksella. Siinä esitetään kaksitoistakerroksista taloa, jolloin asuinkerrosala olisi 4 400 m2. Se vastaisi tonttitehokkuutta 1,40. Asuntoja arvioitiin tehtäväksi 60 ja autopaikkoja nykyisestä kaavamääräyksestä poiketen vain 1,2 paikkaa / asunto. Kummassakin ehdotuksessa avoimet pysäköintialueet ajoteineen täyttävät valtaosan tontista, ja lisäksi autotalleja olisi talon ensimmäisessä kerroksessa.

Nykyinen, 21.10.2002 hyväksytty asemakaava, jolla alueesta muodostettiin asuinkerrostalotontti ja kerrosluku nostettiin kahdesta kuuteen, ei ole tavoitteiltaan vanhentunut. Sallittu kerrosluku vastaa Alisenkadun varteen rakennettujen korkeimpien talojen korkeutta, ja rakennusalan muoto mahdollistaa niitä rakennusmassoittelultaan vastaavan, yksiportaisen talon rakentamisen. Siten rakennettuna edistetään yhtenäisen ympäristökuvan muodostumista. Välimäenkadun varressa Yrittäjäkadun eteläpuolella olevat vanhemmat kerrostalot ovat maasta laskettuna seitsemän kerroksen korkuisia. Niissä on maanpäällinen kellarikerros ja kuusi asuinkerrosta. Rakennusmassojen muoto on niissä lisäksi Alisenkadun kerrostaloista poiketen kaksiportainen ns. lamellitalo.

Kahdeksan- tai kaksitoistakerroksisen talon salliminen anomuksessa tarkoitetulle tontille ei edistäisi yhtenäisen kaupunkikuvan syntymistä, vaan muodostaisi ympäristöstä erottuvan yksittäisen maamerkin paikkaan, jossa ei paikkana sinänsä ole mitään erityistä korostettavaa. Tontin ahtaus heikentäisi uuden talon asumisviihtyvyyttä.

Jos tontin rakennusoikeuden nostamiseen suostutaan, tulisi kerroslukua nostaa vain yhdellä. Silloin talo olisi maasta laskettuna suurin piirtein samankorkuinen kuin Välimäenkadun varressa nykyisin olevat korkeimmat talot. Uusi talo olisi noin 1,5 m niitä korkeampi, koska nykyisin kerroskorkeuden on oltava suurempi kuin aikaisemmin. Asuinrakennusoikeuden nosto olisi tällöin 400 m2. Kaupunki on nykyisen asemakaavan voimaantulon jälkeen myynyt kaavamuutoksen anojalle osan tontista hintaperusteella, mikä vastasi silloista kaupungin myymän kerrostalotontin rakennusoikeushinnoittelua. Jos rakennusoikeutta nostettaisiin 400 m2, olisi kaupungin myymän tontinosan suhteellinen osuus siitä 43 m2. Siltä osin lisärakennusoikeudesta olisi laskutettava kaupungin nykyisin soveltaman hintatason mukainen täysi hinta. Loppuosan, eli 357 m2:n osalta, olisi laskutettava maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaan 50 % arvonnoususta. Lisäksi tontinomistajan maksettaviksi tulisivat kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset. Autopaikkamääräystä ei tulisi alentaa nykyisestä tasosta.

Kaupunkikuvatyöryhmän esitti, että mikäli asemakaavaa muutetaan, niin parempi vaihtoehto olisi sijoittaa rakennuksen massa sekä Välimäenkadun että Yrittäjäkadun varteen ja siirtää autopaikat näin syntyvälle sisäpihalle. Käytännössä tällainen talon sijoitus olisi hankalaa tontin läpi kulkevien vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohtojen vuoksi. Lisäksi sijoittelu poikkeaisi saman korttelin ja koko risteyksen ympäristön muiden tonttien rakentamistavasta.

./. Liitteet: - tontin nykyinen asemakaava, asemapiirrokset ja havainnekuvat 8- ja 12-kerroksista taloista sekä julkisivukorkeuksien vertailukuva Välimäenkadun varresta

Tkj: Tekla päättää

esittää kaupunginhallitukselle, että As Oy Nokian Välimäenkatu 19:n anomukseen ei suostuta, koska nykyinen asemakaava ei ole kaupunkikuvallisilta ja muilta tavoitteiltaan vanhentunut, vaan edistää anomuksessa esitettyjä ratkaisuja paremmin hyvän, yhtenäisen ja viihtyisän ympäristökuvan syntymistä. Anomukseen suostuminen aiheuttaisi yksittäisen ja ympäristöstä poikkeavan, aiheettoman maamerkin syntymisen.
tekijänä ultrix
#6163
Nokian kh kuitenkin puoltaa tornitaloa, tämä luki hiljattain Aamulehdessä.
Avatar
tekijänä grendy
#6164
Mun mielestä ei tarvi sanoo mitään enempää kun lukee tän syyn miks sinne halutaan korkeempi talo edes:
Nokian kaupungin ydinkeskusta tarvitsee uusia asukkaita, jotta sen palvelut eivät näivettyisi hypermarkettien ja Saviselän liikekeskittymän ristivedossa. Ikävä tosiasia kuitenkin on. että keskustassa ei ole vaikeista maaston muodoista johtuen enää tarjolla kovin monia asuinrakennuspaikkoja jalankulkuetäisyydellä palveluista. Niinpä olemassa olevat rakennuskelpoiset tontit ja mahdolliset rakennuspaikat tulisi mielestämme hyödyntää mahdollisimman tarkasti asumiskäyttöön kaupunkikuvaa eheyttäen. Tonttimme sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa, joten sen tehokkaampi rakentaminen tukisi sekä keskustan palvelujen säilymistä että keskustan elävöittämistä ja näin luotaisiin ihmisille mahdollisuus muuttaa asumaan aivan palvelujen äärelle. Samalla vähenisi liikennemäärä pieneltä osaltaan, koska keskustassa asuvat asioivat jalkaisin keskustan liikkeissä. Alueen kunnallistekniikka on valmis eli ei tarvita uusia investointeja katuja eikä vesi- ja viemärijohtoja varten uudesta maanhankinnasta puhumattakaan, joten kaupungille ei synny toimenpiteestä kustannuksia.
tekijänä Sasu K
#6166
ultrix kirjoitti:Nokian kh kuitenkin puoltaa tornitaloa, tämä luki hiljattain Aamulehdessä.
Jep. Näin on tosiaan käynyt.

Nokian kaupunginhallitus käsitteli hakemusta 10.7.2006 kokouksessa ja päätyi hakemuksen kannalle äänin 5-4! Tekninen lautakuntahan oli sitä vastaan äänin 6-3.

Tällä menolla asemakaavan muuttaminen menee tappeluksi. Saa nähdä, minä vuonna talo sitten Nokialle saadaan...
tekijänä Sasu K
#6203
(Viesti poistettu linkin vanhentumisen vuoksi)
Viimeksi muokannut Sasu K, 22.03.07 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tekijänä Sasu K
#11112
Nyt tuli hankkeelle takapakkia. Nokian kaupungin tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 20.3. äänin 5-4 niin, että kerroksia pitää olla kahdeksan. Kahdeksankerroksista ratkaisua puolsi myös rakennus- ja ympäristölautakunta lausunnossaan. Nykyinen asemakaava sallii vain kuusikerroksisen talon, joten asemakaavan muutos joka tapauksessa tarvitaan oli kerroksia sitten 8 tai 12.

Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta EI JÄTETTY huomautuksia. Eli kukaan nokialainen ei vastustanut 12-kerroksista taloa ainakaan siinä määrin, että olisi jättänyt asiasta huomautuksen. Kiista on siis yksinomaan nokialaisten kunnallispoliitikkojen välinen.
Avatar
tekijänä grendy
#11116
Sasu Karjalainen kirjoitti:Nyt tuli hankkeelle takapakkia. Nokian kaupungin tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 20.3. äänin 5-4 niin, että kerroksia pitää olla kahdeksan. Kahdeksankerroksista ratkaisua puolsi myös rakennus- ja ympäristölautakunta lausunnossaan. Nykyinen asemakaava sallii vain kuusikerroksisen talon, joten asemakaavan muutos joka tapauksessa tarvitaan oli kerroksia sitten 8 tai 12.

Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta EI JÄTETTY huomautuksia. Eli kukaan nokialainen ei vastustanut 12-kerroksista taloa ainakaan siinä määrin, että olisi jättänyt asiasta huomautuksen. Kiista on siis yksinomaan nokialaisten kunnallispoliitikkojen välinen.
Joo surullista oli lukee Aamulehdestä toi uutinen... Siinä tosin sanottiin että sen piti olla alunperin 15-kerroksinen jopa ;).. Eli ~50% putosi korkeus.
tekijänä Sasu K
#11119
grendy kirjoitti:Siinä tosin sanottiin että sen piti olla alunperin 15-kerroksinen jopa
Kaavamuutosta hakenut yhtiö esitti 15- ja 12-kerroksisia vaihtoehtoja. Varsinaiseen kaavamuutokseen valikoitui jälkimmäinen.

Lisäys: Tekninen lautakunta vastustaa korkeampaa rakennusta, koska se on "aiheeton maamerkki". Eli näin ollen on myös olemassa "aiheellisia maamerkkejä". Onko Nokialla tutkittu, löytyykö tällaisia "aiheellisen maamerkin" paikkoja ja jos löytyy, miksi niihin ei ole sellaisia rakennettu? ;)

Lisäys 2: Kaupunginhallituksella on mahdollisuus muuttaa päätöstä, kuten se teki aiemminkin kaavamuutoshakemuksen kohdalla. Kokous on 2. huhtikuuta.
Avatar
tekijänä Klazu
#11135
Minusta yli 8-kerroksiset talot eivät kuulu keskisuurta pienempiin kaupunkeihin. Näitä nokioita ja järvenpäitä ei edes voi oikein kutsua kokonsa sekä rakenteensa takia erityisen merkittäviksi esikaupungeiksi. Ei sinne metsän/pikkukaupungin keskustaan sovi tuollaiset yksittäiset tornit. Ja monta tornia luo sitten taas pian lähiömäisen fiiliksen.

Ihan hyvä päätös siis minusta. Alkaa mennä Suomen tornivillitys jo vähän yli. Miksi ihmeessä siellä halutaan asua niin paljon kerrostaloissa???
Avatar
tekijänä Iggy.P
#11139
Klazu kirjoitti:Ihan hyvä päätös siis minusta. Alkaa mennä Suomen tornivillitys jo vähän yli. Miksi ihmeessä siellä halutaan asua niin paljon kerrostaloissa???
Eiköhän ne vanhuksia varten rakenna noita. Oikeistolainen valtio katsos. Kuinka sijoitat mahdollisimman halvalla 300 vanhusta Nokian keskustaan? Oikea vastaus: Rakenna ruma lähiötorni.
tekijänä Sasu K
#11141
Klazu kirjoitti:Näitä nokioita ja järvenpäitä ei edes voi oikein kutsua kokonsa sekä rakenteensa takia erityisen merkittäviksi esikaupungeiksi. Ihan hyvä päätös siis minusta. Alkaa mennä Suomen tornivillitys jo vähän yli. Miksi ihmeessä siellä halutaan asua niin paljon kerrostaloissa???
Laadukkaista ja hyvillä paikoilla sijaitsevista kerrostaloasunnoista on kysyntää. Toisaalta kysyntää on myös laadukkaista ja hyvillä paikoilla sijaitsevista omakotitaloista. Tuskinpa täällä halutaan mitenkään erityisesti asua kerrostaloissa, sellaisiin on pikemminkin päädytty 60- ja 70-luvun taitteen ja 90-luvun laman jälkeisten rakennemuutosten ja niistä seuranneiden muuttoliikkeiden seurauksena.

Nokia on ollut pitkään hyvin itsenäinen ja työpaikkaomavarainen kaupunki. Jopa siinä määrin että Tilastokeskus ei vielä 90-luvun puolivälissä laskenut sitä Tampereen kaupunkiseutuun (tästä löytyy mustaa valkoisella). Vaikka Nokia nyt kiistatta kuuluukin Tampereen kaupunkiseutuun, se ei ole edelleenkään keskuskaupungilleen niin voimakkaasti alisteinen kuin vastaavan kokoiset kaupungit Helsingin ympäristössä. Eli edellytykset itsenäiselle identiteetille löytyvät, se on sitten toinen asia miten korkeat talot tähän sopivat...

Nokian keskusta on aika väsähtänyt paikka ja keskusta on suoraan sanottuna ruma. Laajemmin tarkastellen kaupunkikuvaa hallitsevat erilaiset massiiviset teollisuuslaitokset ja -rakennukset. Melko korkeita asuinrakennuksia on paljon. Ydinkeskusta on kuitenkin tehottomasti rakennettu. Juuri tämä antaa lähiömäisen vaikutelman. Näkisin Nokian olevan Tamperetta ympäröivistä kaupungeista sen, johon korkeita rakennuksia kannattaa keskustan kaupunkikuvaa piristämään rakentaa. Kyseisen tornin paikka ei ole paras mahdollinen, parempiakin Nokialta löytyisi. Tämä 12-kerroksinen ei ole kuitenkaan niin radikaali juttu, että sen takia kannattaa pallotella asemakaavaa. Nykyisin keskustaa hallitsevat mitättömät elementtitalot. Uudet ja ehkä hieman korkeammatkin talot saattaisivat piristää kaupunkikuvaa.
tekijänä Sasu K
#11270
Tilannepäivitystä:

Nokian kaupunginhallitus kokoontui jo 26.3. toisin kuin ylempänä kirjoitin. Kaupunginhallitus muutti teknisen lautakunnan päätöksen ja seuraavaksi valmistetaan asemakaavaehdotus 12-kerroksisesta talosta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa ehdotettiin sekä 6- että 8-kerroksista kaavaa, mutta ehdotukset raukesivat koska ne eivät saaneet kannatusta.
Avatar
tekijänä grendy
#11276
Sasu Karjalainen kirjoitti:Tilannepäivitystä:

Nokian kaupunginhallitus kokoontui jo 26.3. toisin kuin ylempänä kirjoitin. Kaupunginhallitus muutti teknisen lautakunnan päätöksen ja seuraavaksi valmistetaan asemakaavaehdotus 12-kerroksisesta talosta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa ehdotettiin sekä 6- että 8-kerroksista kaavaa, mutta ehdotukset raukesivat koska ne eivät saaneet kannatusta.
No jopas on säätöä! :lol: .. hohhoh.. tällästä tää byrokratia on, virkaelimet on kaikki eri mieltä toistensa kanssa ja pallotellaan päätöksiä ja vastuuta toisille. Antaa palaa vaan prkl! :)
Avatar
tekijänä huopa
#11517
Suomessa suurin ongelma on kyllä arkkitehtuurin ilmeettömyys (lue tylsyys). Oli rakennus matala tai korkea niin se on melkein aina perus elementtitalo ilman mitään virikkeellistä yksityiskohtaa. Toki tällainen rakentaminen muodostaa yhtenäisen kaupunkikuvan, muttei se auta jos se yhtenäinen kuva on tylsä. Korkeat rakennukset auttavat vain tekemään tehokkaampaa kaupunkirakentamista, mikä minusta on vain hyvä asia. Korkea peruselementtitalo on ihan yhtä ruma/kaunis kuin vastaava matala, mutta näyättää kauempaa vähän mielenkiintoisemmalta. Kyllä minusta siis tuollaisiin pienempiinkin keskuksiin kannattaa noita korkeampia rakennella jos vain joku rakennusfirma on valmis niihin satsaamaan. Ehkä poikkeuksena nuo muutamat suomen hyvän näköiset pikkukaupungit, vaikka Rauman puutalokorttelit tms, jonne ei tietysti korkeat talot sovi. Saas nähdä miten tässä käy.
Avatar
tekijänä huopa
#13875
Luin eilen aamulehdestä, että tämän Nokian keskustan tornin kaava olisi hyväksytty (toivottavasti luin oikein). Hyväksytty versio on 12 kerrosta, havainnekuvana oli sellainen aika normaalin näköinen elementtitalo pienellä parvekelisäyksellä ylimmäisessä kerroksessa. Otan kuvan jos löydän sen lehden veilä jostain (oli työpaikan lehti).